ZAWSZE DARMOWA DOSTAWA!
|
Załóż konto
COCOON
Czego szukasz?
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanie

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem cocoonmoda.pl (zwanego dalej: „Sklepem”).I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego COCOON działającym pod adresem cocoonmoda.pl jest firma: COCOON Urszula Kulczyńska, 21-040 Świdnik, ul.Bohaterów Westerplatte 18A, NIP: 7122869174, REGON: 060632578, zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG, KONTO BANKOWE: mBank 47 1140 2004 0000 3602 6923 9601
2. Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu 880 549 839 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontak@cocoonmoda.pl.


II. Definicje

1. Sklep zwany również Sklepem internetowym lub Stroną internetową - serwis internetowy dostępny pod adresem cocoonmoda.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
2. Sprzedający / Administrator - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, to jest: firma: COCOON Urszula Kulczyńska, 21-040 Świdnik, ul.Bohaterów Westerplatte 18A, NIP: 7122869174, REGON: 060632578, zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG, KONTO BANKOWE: mBank 47 1140 2004 0000 3602 6923 9601
3. Klient / Kupujący / Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu produktów.
4. Użytkownik - Klient, który założył Konto w Sklepie internetowym.
5. Konto – udostępniony nieodpłatnie Użytkownikowi przez Administratora dostęp do zasobów Sklepu internetowego, w którym są gromadzone przekazane dobrowolnie przez Użytkownika jego dane oraz informacje o jego działaniach w serwisie. Konto jest prowadzone przez Administratora dla Użytkownika pod wskazanym przez Użytkownika loginem.
6. Login – identyfikator Klienta w Sklepie Internetowym – wskazany podczas Rejestracji przez Użytkownika adres e-mail lub inny identyfikator umożliwiający jego identyfikację w Sklepie Internetowym.
7. Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr i/lub znaków specjalnych, małych/wielkich liter bez polskich znaków) wybrany przez Klienta podczas Rejestracji z możliwością jego modyfikacji w ustawieniach Konta, służący do logowania się w Sklepie internetowym w celu potwierdzenia tożsamości Klienta.
8. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
10. Produkt – rzecz lub zbiór rzeczy na który można złożyć zamówienie w Sklepie stanowiąca przedmiot Umowy.
11. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
12. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
13. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
14. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem: https://cocoonmoda.pl/s/dostawa-i-platnosci
15. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem: https://cocoonmoda.pl/s/dostawa-i-platnosci
16. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
17. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
18. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
19. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a.Nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b.Nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;
c.Nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d.Została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e.W razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
f.Nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

20. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
21. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
22. Newsletter – bezpłatna dystrybucyjna usługa elektroniczna dostępna w serwisie cocoonmoda.pl, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
23. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
24. Konto Klienta - indywidualne konto informacyjne Użytkownika w Sklepie internetowym.


III. Warunki ogólne

1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna ubrań oraz akcesoriów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.cocoonmoda.pl następujące usługi elektroniczne:

a. Umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz i zawarcie tym samym umowy sprzedaży.
b. Założenie i prowadzenie konta klienta w sklepie internetowym.
c. Prenumeratę biuletynu marki tzw. "Newslettera".


3. W celu dokonania rejestracji i tym samym utworzenia Konta Klienta należy na Stronie internetowej cocoonmoda.pl wybrać ikonę: „załóż konto”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając dane takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło.
4. Po dokonaniu rejestracji Administrator prześle na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą potwierdzenie rejestracji.
5. W zakładce „ zaloguj się” Klient może dokonywać zamian danych i hasła.
6. Klient może dokonać zakupu Produktów również bez Rejestracji. W takim wypadku Klient składa Zamówienie wskazując w Koszyku sposób odbioru i płatności za zamówienie i inne dane niezbędne do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, tel. kontaktowy, adres zamieszkania i adres dostawy oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, gdy Klient wnosi o wystawienie takiej faktury.
7. Sklep prowadzi swoją działalność na terenie Polski.
8. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
9. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
10. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
11. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
12. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu cocoonmoda.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
13. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
14. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
15. Informacje o Produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.


IV. Zawarcie umowy i realizacja


1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:


a. Dodanie do koszyka produktu;
b. Wybór rodzaju dostawy;
c. Wybór rodzaju płatności;
d. Złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.


4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówieni
5. Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego
6. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany jest wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania nieopłaconych Zamówień, w których dane osobowe Klientów są nieprawidłowe lub uniemożliwiają skontaktowanie się z Klientem.
8. Zamówienie nieopłacone w terminie 3 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia są anulowane przez Sprzedawcę i umowę uważa się za niezawartą.
9. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia przed dokonaniem płatności. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą, drogą telefoniczną oraz mailową.
10. Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
11. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.


V. Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów należących do UE.
2. Dostawa realizowana na terenie Polski jest darmowa. Koszty dostawy do krajów Unii Europejskiej podane są na stronie https://cocoonmoda.pl/s/dostawa-i-platnosci lub bezpośrednio przy wyborze danego kraju w formularzu podczas składania zamówienia.
3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
4. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia i jego dostawy.
5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje niezwłocznie po zakończeniu czasu realizacji zamówienia określonego na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów.
6. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Usługodawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
7. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta, za pomocą zewnętrznego przewoźnika za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
8. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
9. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
10. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku dostaw znajdującym pod adresem: https://cocoonmoda.pl/s/dostawa-i-platnosci
11. Klient dokonuje zakupu Produktu oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
12. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych lub w odniesieniu do których zostało wysłane do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia.


VI. Płatności

1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Klient może wybrać następujące formy płatności:

a. Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (wpłata na konto).
b. Płatność elektroniczna i kartami płatniczymi, w tym kredytowymi.
c. Gotówką za pobraniem lub przy odbiorze.

4. Zwykły przelew, o którym mowa w punkcie VI.2a należy wykonać na numer rachunku: mBank 47 1140 2004 0000 3602 6923 9601
5. Płatności elektroniczne i kartami płatniczymi dokonywane są za pomocą zewnętrznego systemu płatności.
6. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku płatności elektronicznych czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


VII. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem cocoonmoda.pl/strona/wymiana-i-zwrot lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
6. Zwrotu Produktów należy dokonać przesyłką kurierską lub paczką Poczty Polskiej na koszt Klienta na adres:


COCOON
ul. Wspólna 2F/4
05-075 Warszawa Wesoła


lub przesyłką do PACZKOMATU nr WAW183M Aby skorzystać z tej opcji należy przy tworzeniu przysyłki skorzystać z poniższych danych:


COCOON
ul. Wspólna 2F/4
05-075 Warszawa Wesoła
e-mail: kontakt@cocoonmoda.pl
telefon: 880549839


7. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy Odzież znajduje się w stanie niezmienionym oraz nie nosi oznak używania.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty na konto klienta wskazane w formularzu zwrotu lub przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności.
11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
VIII. Rękojmia

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
2. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
4. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b. żądać usunięcia wady.

7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany Produkt wraz z kopią dowodu zakupu na adres:


COCOON
05-075 Warszawa Wesoła
ul. Wspólna 2F/4


11. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy
12. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
15. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
16. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
17. W terminach określonych w §VIII pkt 14-16 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.


IX. Newsletter

1. Sprzedawca za pomocą Serwisu dostarcza również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie prenumeraty biuletynu marki tzw. Newslettera.
2. Usługa Newslettera świadczona przez Sprzedawcę dokonuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
3. Usługa Newsletter umożliwia wszystkim korzystającym z niej Uzytkownikom automatyczne otrzymywanie biuletynu marki Cocoon, zawierającego informacje o produktach, promocjach, nowościach, trendach, rekomendacjach oraz akcjach specjalnych w Serwisie.
4. Użytkownik może się zapisać na Newsletter poprzez podanie na stronie Serwisu w miejscu oznaczonym jako „Newsletter” swojego adres email oraz kliknięcie pola "Zapisz się". Użytkownik może zapisać się na Newsletter także poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania zamówienia w Serwisie – z chwilą złożenia zamówienia Klient zostaje zapisany na Newsletter.
5. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@cocoonmoda.pl. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.


X. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. W trakcie rejestracji w Sklepie internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie internetowym oraz odrębną zgodę dla celów marketingowych. Zgoda na powierzenie przetwarzania danych w celach marketingowych jest dobrowolna.
2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający, firma COCOON Urszula Kulczyńska, 21-040 Świdnik, ul.Bohaterów Westerplatte 18A, NIP: 7122869174, REGON: 060632578, zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG.
3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
4. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.
5. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W celu dokonania tych czynności, Klient powinien skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: kontakt@cocoonmoda.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 880 549 839.
6. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:cocoonmoda.pl/strona/polityka-prywatnosci


XI. Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin cocoonmoda.pl/strona/regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. Nazwa sklepu internetowego COCOON, adres strony, pod którym jest dostępny: cocoonmoda.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na Stronie internetowej Sklepu internetowego.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak: zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych usług, zmiany danych Administratora - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
8. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.
9. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
10. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego dotychczasowymi postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Regulamin promocji „-5% na pierwsze zakupy” w serwisie cocoonmoda.pl


1. Organizatorem Promocji „-5% na pierwsze zakupy” jest COCOON Urszula Kulczyńska, ul.Bohaterów Westerplatte 18A, 21-040 Świdnik, NIP: 7122869174, REGON: 060632578, GIODO: 000000, zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG; adres poczty elektronicznej: kontakt@cocoonmoda.pl.


I. Definicje

1. Promocja „-5% na pierwsze zakupy” – promocja organizowana przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Newsletter – bezpłatna dystrybucyjna usługa elektroniczna dostępna w serwisie cocoonmoda.pl, świadczona przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie prenumeraty biuletynu marki Cocoon, zawierającego informacje o Produktach, promocjach, nowościach, trendach, rekomendacjach oraz akcjach specjalnych w Serwisie.
3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Promocji.
4. Organizator, Sprzedawca, Administrator – firma COCOON Urszula Kulczyńska, ul.Bohaterów Westerplatte 18A, 21-040 Świdnik, NIP: 7122869174, REGON: 060632578, GIODO: 000000, zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG; adres poczty elektronicznej: kontakt@cocoonmoda.pl.
5. Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, która może być przedmiotem zamówienia oraz przedmiotem Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
6. Serwis – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: cocoonmoda.pl, w którym organizowana jest Promocja.
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem, a Sprzedawcą w Serwisie.


II. Warunki udziału w Promocji

1. Warunkiem udziału w Promocji jest zapisanie się przez Użytkownika na Newsletter w trakcie obowiązywania Promocji.
2. Uczestnikiem Promocji może być każdy Użytkownik Serwisu.
3. Użytkownik może się zapisać na Newsletter poprzez podanie na stronie Serwisu w miejscu oznaczonym jako „Newsletter” swojego adres email oraz kliknięcie pola "Zapisz się". Użytkownik może zapisać się na Newsletter także poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania zamówienia w Serwisie – z chwilą złożenia zamówienia Klient zostaje zapisany na Newsletter.


III. Warunki Promocji

1. Promocja obowiązuje od dnia 15 sgrudnia 2016 roku do odwołania przez Organizatora.
2. Promocja polega na otrzymaniu przez Klienta spełniającego warunki udziału w Promocji indywidualnego jednorazowego kodu rabatowego o wartości 5% ceny brutto. Kod rabatowy Klient otrzymuje na podany przy zapisie na Newsletter adres email.
3. Kod rabatowy uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu do Umowy Sprzedaży o wartości 5% ceny brutto całości zamówienia.
4. Kod rabatowy jest ważny przez 30 dni od dnia jego otrzymania przez Użytkowania.
5. Aby zrealizować kod rabatowy należy w trakcie składania zamówienia w Serwisie wpisać otrzymany kod.
6. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Użytkownika do otrzymania jednorazowego rabatu, o którym mowa w §3 pkt. 3. niniejszego Regulaminu.
7. Promocja NIE łączy się z innymi promocjami w Serwisie.


IV. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Promocji skutkuje odmową udziału w niej.
3. Celem zbierania danych osobowych Użytkownika przez Administratora jest:

a. realizacja Promocji.
b. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora (za uprzednią zgodą Użytkownika).

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Użytkownika.
5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uaktualnienia, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
6. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia w każdej chwili i bez podania przyczyny sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kontakt@cocoonmoda.pl.


V. Warunki rezygnacji z promocji

1. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Promocji oraz z zapisu na Newsletter poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@cocoonmoda.pl. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.


VI. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Promocją Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@cocoonmoda.pl.
2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamcaji.


VII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.